Projekti

ZELI za ljudi

"Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019"

MJU

Partnerji: Zavod GOST na Planoti so.p. – vodilni partner, ŠENT (Slovensko združenje za duševno zdravje) in MDSS (Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica)

Višina dodeljenih sredstev: 75.000,00€

Št. subvencioniranih delovnih mest: 3

Obdobje subvencioniranja delovnih mest: 01.11.2019 – 31.01.2022

Glavni cilj projekta je pripraviti inovativne, tržno zanimive programe, vezane na zelišča, ki bodo prispevali k socialni in delovni aktivaciji ranljivih skupin in trajnemu razvoju organizacij vključenih v konzorcij. Z izvedbo vseh planiranih aktivnosti bomo vplivali na večjo motiviranost za delo ranljivih skupin (oseb z motnjami v duševnem zdravju in oseb s težavami z vidom), izboljšali trajnostni razvoj vključenih partnerskih organizacij, prispevali k ohranjanju dediščine predelave zelišč ter ohranjanju narave.
Zastavljeno se bo doseglo s/z: povezovanjem organizacij, ki se že sedaj ukvarjajo z aktivacijo oseb iz ranljivih skupin, v skupni konzorcij; Medgeneracijskim sodelovanjem; Izobraževanjem in prenosom znanja med ranljivimi skupinami in razvojem tržno zanimivih programov na področju zelišč za delo z ranljivimi skupinami.
S pomočjo »Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019«, se je, za obdobje trajanja projekta pri projektnih partnerjih zaposlilo 3 osebe, ki skrbijo za izvedbo planiranih aktivnosti in doseganje zastavljenih rezultatov.
Zastavili smo si, da bomo:
Za razvoj in izvajanje novih programov za delo z ranljivimi skupinami v delovnem procesu, usposobilo 2 mentorja ter 6 koordinatorjev za delo z ranljivimi skupinami, pripravile smernice za delo z različnimi ranljivimi skupinami v delovnem procesu in izvedlo delavnice za ranljive skupine v kuhinji, na vrtu,..
Izvajali in nadgrajevali obstoječe dejavnosti zeliščnega centra ( pogostitve, programi za šole, priprava žlikrofov s slepimi in slabovidnimi,…).
Razvijali nove dejavnosti v zeliščnem centru ( razvoj novih turističnih programov, novih receptov z zelišči,..).
Skupaj tržili in promovirali za kar bomo oblikovali konzorcij, izdelali tržanski načrt, razvijali skupno socialno znamko, izvedli vsaj 2 promocijska dogodka, ozaveščali javnost in promovirali Zeliščni center.
Za vodenje in koordinacija bomo oblikovali projektno skupino, ki bo dogovorila načine komuniciranja, pogostost sestankov in načine reševanja konfliktov.

Osebna izkaznica projekta

VAV skupnost

Partnerstvo s kmetijami za Varno, Aktivno in Vključujočo skupnost (VAV skupnost)logos1 VAVm

Glavni razlog za projekt Partnerstvo s kmetijami za Varno, Aktivno in Vključujočo skupnost (VAV skupnost) je iskati v slabem družbenem položaju precejšnjega dela kmečke populacije, ki je med najnižjimi v Sloveniji, še zlasti to velja za tiste z manjšimi družinskimi kmetijami.


S projektom želimo prispevati k izboljšanju možnosti za življenje na podeželju, manjšim kmečkim gospodarstvom pa z novimi nekmetijskimi dejavnostmi omogočiti nove dohodkovne vire, ki bodo kmetijam omogočali dosegati »normalne« pogoje za življenje in s tem prispevati k poseljenosti podeželja in socialni vzdržnosti na podeželju tudi za marginalne skupine.

Glavni cilj projekta je s pomočjo izobraževanja, povezovanja in izkoriščanja sinergije med partnerji, pripraviti programe, ki jih bosta partnerski kmetiji v sodelovanju z drugimi partnerji poskusno izvedli. S tem se bo vključenima kmetijama pomagalo nadgraditi njihove dosedanje dejavnosti z novimi nekmetijskimi dejavnostmi.

 

Glavne dejavnosti:

  • Koordinacija in vodenje projekta
  • Izobraževanje in usposabljanje za projektne partnerje:
    1) Izobraževanje in usposabljanje za delo z izbranimi ciljnimi skupinami (Dostopnost prostora, storitev, informacij za osebe s posebnimi potrebam, Izobraževanja in usposabljanja za delo s slepimi in slabovidnimi osebami in 2) Izobraževanje za delo z osebami z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in osebami z motnjami v duševnem in/ali telesnem razvoj, Izobraževanje in usposabljanje za delo z živili).
  • Izobraževanja in usposabljanja za pripravo in izvedbo poizkusnih dejavnosti na kmetiji (Samooskrba na kmetijah, Gojenje zelišč in njihova uporaba na kmetijah, Trendi v kulinariki, Trendi v aranžiranju pogrinjkov, Priprava jedi iz zelišč, Trženje storitev).
  • Izobraževanja za pripravo novih storitev za izbrane ciljne skupine (Hrana kot sredstvo za komuniciranje in izražanje čustev, Umetnost kot sredstvo za komuniciranje in izražanje čustev, Živali kot sredstvo za komuniciranje in izražanje čustev, Primeri dobrih praks s področja storitev za ciljne skupine).
  • Priprava in poizkusna izvedba aktivnosti (Iz zemlje na krožnik, Uporaba keramike v gospodinjstvu, Terapija s konji, Spoznaj kmetijo s konji, Prenos znanj na druge kmetije).
  • Izdelava zunanje evalvacije
  • Promocija in obveščanje javnosti

 

Partnerji: Zavod GOST na PLanoti so.p. - vodilni partner, VDC Postojna, kmetija Alenka Gololičič, kmetija Dejan Strgar

Vrednost Projekta 37.262,09 EUR

Sofinancirano s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP); podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Spletna stran RAZVOJ PODEŽELJA.

Trajanje projekta: 24 mesecev; 16. julij 2018 - 16. julij 2020